ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

  • പൊട്ടാസ്യം ഫോർമാറ്റ്

    പൊട്ടാസ്യം ഫോർമാറ്റ്

    പൊട്ടാസ്യം ഫോർമാറ്റ് പ്രധാനമായും ഓയിൽ ഡ്രില്ലിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു കൂടാതെ എണ്ണപ്പാടങ്ങളിൽ വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്നു, കൂടാതെ മികച്ച പ്രകടനത്തോടെ ഡ്രില്ലിംഗ് ദ്രാവകം, പൂർത്തീകരണ ദ്രാവകം, വർക്ക്ഓവർ ദ്രാവകം എന്നിവയും ഉപയോഗിക്കുന്നു.