ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ

  • പോളിഅക്രിലാമൈഡ് (PAM)

    പോളിഅക്രിലാമൈഡ് (PAM)

    ജല ശുദ്ധീകരണം:
    ജലശുദ്ധീകരണ വ്യവസായത്തിൽ PAM-ന്റെ പ്രയോഗത്തിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് വശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്നു: അസംസ്കൃത ജല സംസ്കരണം, മലിനജല സംസ്കരണം, വ്യാവസായിക ജല സംസ്കരണം.
    അസംസ്കൃത ജല ശുദ്ധീകരണത്തിൽ, സജീവമാക്കിയ കാർബണിനൊപ്പം ജീവജലത്തിലെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത കണങ്ങളെ ഘനീഭവിപ്പിക്കാനും വ്യക്തമാക്കാനും PAM ഉപയോഗിക്കാം.